คำแนะนำสำหรับประชาชน
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ
คำแนะนำสำหรับประชาชน
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ
คำแนะนำสำหรับประชาชน
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ
คำแนะนำสำหรับประชาชน
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ
คำแนะนำสำหรับประชาชน
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ
คำแนะนำสำหรับประชาชน
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ
คำแนะนำสำหรับประชาชน
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ
ประชาชนทุกคนใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ใช้ชีวิตได้ตามปกติ (ผู้ที่มีความไวต่อมลพิษมากกว่าคนทั่วไป ควรลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานาน)
ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: ลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก หรือ เป็นเวลานาน ประชาชนทั่วไป: ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: งดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก หรือ เป็นเวลานาน ประชาชนทั่วไป: ลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก หรือ เป็นเวลานาน
ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: งดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด
ประชาชนทั่วไป: งดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก หรือเป็นเวลานาน
งดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด
N/A
หมายเหตุ
  1. กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
  2. ค่าดัชนีเกิน 500 ถือว่าเกินกว่าที่จะรายงานได้
PM2.5 มคก./ลบม.
PM10  มคก./ลบม.
PM1.0 มคก./ลบม.
อุณหภูมิ °C
ความชื้นสัมพัทธ์ %

คำแนะนำสำหรับประชาชน
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ
คำแนะนำสำหรับประชาชน
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ
คำแนะนำสำหรับประชาชน
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ
คำแนะนำสำหรับประชาชน
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ
คำแนะนำสำหรับประชาชน
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ
คำแนะนำสำหรับประชาชน
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ
คำแนะนำสำหรับประชาชน
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ
ประชาชนทุกคนใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ใช้ชีวิตได้ตามปกติ (ผู้ที่มีความไวต่อมลพิษมากกว่าคนทั่วไป ควรลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานาน)
ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: ลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก หรือ เป็นเวลานาน ประชาชนทั่วไป: ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: งดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก หรือ เป็นเวลานาน ประชาชนทั่วไป: ลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก หรือ เป็นเวลานาน
ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: งดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด
ประชาชนทั่วไป: งดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก หรือเป็นเวลานาน
งดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด
N/A
หมายเหตุ
  1. กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
  2. ค่าดัชนีเกิน 500 ถือว่าเกินกว่าที่จะรายงานได้

PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงในรอบ 1 วันที่ผ่านมา

N/A
# min max avg
PM2.5 (มคก./ลบม.)

ท่านสามารถค้นข้อมูลของจุดตรวจย้อนหลังได้ที่นี่ www2.ntaqhi.info/olddata/

AQHI-PM2.5 24 ชม. ที่ผ่านมา = N/A
PM2.5 24 ชม. ที่ผ่านมา = N/A มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำสำหรับประชาชน
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ
คำแนะนำสำหรับประชาชน
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ
คำแนะนำสำหรับประชาชน
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ
คำแนะนำสำหรับประชาชน
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ
คำแนะนำสำหรับประชาชน
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ
คำแนะนำสำหรับประชาชน
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ
คำแนะนำสำหรับประชาชน
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ
ประชาชนทุกคนใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ใช้ชีวิตได้ตามปกติ (ผู้ที่มีความไวต่อมลพิษมากกว่าคนทั่วไป ควรลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานาน)
ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: ลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก หรือ เป็นเวลานาน ประชาชนทั่วไป: ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: งดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก หรือ เป็นเวลานาน ประชาชนทั่วไป: ลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก หรือ เป็นเวลานาน
ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: งดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด
ประชาชนทั่วไป: งดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก หรือเป็นเวลานาน
งดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด
N/A
หมายเหตุ
  1. กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
  2. ค่าดัชนีเกิน 500 ถือว่าเกินกว่าที่จะรายงานได้

AQHI 24 ชม. รายชั่วโมงในรอบ 1 วันที่ผ่านมา

*ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
PM10 เฉลี่ย 24 ชม. ไม่ควรเกิน 45 มคก./ลบม.

N/A
N/A

*ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
PM2.5 เฉลี่ย 24 ชม. ไม่ควรเกิน 15 มคก./ลบม.


ท่านสามารถค้นข้อมูลของจุดตรวจย้อนหลังได้ที่นี่ www2.ntaqhi.info/olddata/

ดาวน์โหลด

แอปพลิเคชันบน Google Play และ App Store

NTAQHI NTAQHI

โดยความร่วมมือของ

โดยความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด​
และจังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Research Unit of Applied Electric Field in Engineering จังหวัดเชียงใหม่

© 2021 www.ntaqhi.info