ผลกระทบต่อสุขภาพ

1. ผลกระทบต่อสุขภาพระยะสั้น

มคก./ลบม.

ถ้าในพื้นที่ของท่านมีฝุ่นควัน PM2.5 เฉลี่ยต่อวันสูงเท่านี้ ในวันนั้นประชาชนในพื้นที่จะเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศ 0 คน2. ผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาว

มคก./ลบม.

ถ้าในพื้นที่ของท่านมีฝุ่นควัน PM2.5 เฉลี่ยต่อปีสูงแบบนี้ไปตลอด ประชาชนในพื้นที่จะมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นลง 0 ปี


ฝุ่นควันพิษระดับนี้ทำให้อายุสั้นลงเท่ากับการสูบบุหรี่ 0 มวนต่อวันติดต่อกัน 30 ปีReference:
  • ศ. นพ. ชายชาญ โพธิรัตน์ การศึกษาผลกระทบของหมอกควันต่อสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ โดยข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิตจากแผนกทะเบียนราษฎร์จังหวัดเชียงใหม่ และข้อมูลคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ
  • https://aqli.epic.uchicago.edu/the-index/

ดาวน์โหลด

แอปพลิเคชันบน Google Play และ App Store

NTAQHI NTAQHI

โดยความร่วมมือของ

โดยความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด​
และจังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Research Unit of Applied Electric Field in Engineering จังหวัดเชียงใหม่

© 2021 www.ntaqhi.info